โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 335 (ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ) โดยมีการเรียนเชิญ อาจารย์ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ