ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบ TCAS)

ภาพข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยรายนามผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายปฐวี กันยายาว นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายจุลดิษฐ์ สอ้าง นางสาวอินทุอร บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

การแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017

Video Tour

การแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017 สนับสนุนโดย บริษัท คริสตอลซอฟต์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 นางสาวอนิศรา วงษ์ศรี นางสาวกรองแก้ว สมาทอง ทีมที่ 2 นางสาวปาจรีย์ บุญแก้ว นางสาวกัลยา สายุทธ ทีมที่ 3 นางสาวกาญจนา โคมลอย นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์วารี ศรีสุรพล ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และผศ.วันธณี สุดศิริ

ภาพข่าวกิจกรรมคณาจารย์

Video Tour

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2560

วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560 ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

การเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561