ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบ TCAS)

งานบริการวิชาการ

Video Tour

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

ธนาคารออมสินได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้เข้าไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 สถานที่ที่ตั้ง 72 ซอยเจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณนาง จันทะมาน ร่วมกับสมาชิกประมาณ 7-10 คน ร่วมกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์แรกเริ่มคือ กระเป๋าผ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 โดยใช้ชื่อร้าน “ป้านางผ้าฝ้าย” และมีการผลิตสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน ร่วมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า หมวก ผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง และตุ๊กตาหมี เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง on demand มีจัดกิจกรรมปิดโครงการ และตัดสินประกาศผลรางวัล ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท โดยต้องนำผลงานไปประกวดระดับประเทศต่อไป

Video Tour

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2561

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2561 แก่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6-8 และ 13-15 มี.ค. 2562 และให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 11-12 มี.ค. 2562 ในการนี้ แพทย์หญิง ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล ผู้ชำนาญการ 10 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

กิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิชาการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ตอนเรียน A1 และ B1 เข้ารับการอบรมที่ K-Expert จามจุรีสแควร์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP) K-Expert Workshop "เกมการเงิน ชีวิตออกแบบได้" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน วิธีการจัดการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านเกมการเงิน เริ่มต้นเรียนรู้วางแผนการเงิน เข้าใจแนวคิดจัดการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตผ่านเกมจำลอง โดยส่องอนาคตผ่านเกม รู้จักวิธีจัดการเงินตามช่วงชีวิต สร้างสมดุลให้ชีวิตและงาน

Video Tour

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มสด.จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Digital Accountant

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Digital Accountant เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยในงานบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ กรรมการบริหาร CNR Group, AccRevo ผู้เชี่ยญชาญด้านการบัญชีและภาษีอากร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยี Big Data เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccRevo” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 66 คน ในรายวิชาการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง On Demand อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

โครงการเยี่ยมชมฟาร์มโคนม หนองโพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 70 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มโคนม หนองโพ จังหวัด ราชบุรี ในวันที่ 20 ส.ค. 2562 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต โดยมี ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และคณาจารย์อื่น ๆ ควบคุมดูแลการทัศนศึกษา

Video Tour

การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี โดยวิทยากร ประกอบด้วย คุณถนอม เกตุเอม (เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน (TAX.Bugnoms.com) และเจ้าของแฟนเพจ TAXBugnoms) ดร. พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ (อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร) และอาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน (อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ในวันพุธที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง 852 อาคารตึกเครื่องปั้น

Video Tour

การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการอบรม

Video Tour

การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 ณ สภาวิชาชีพบัญชี โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 1. นายจุลดิษฐ์ สอ้าง 2. นส.อารียา บุญโย 3. นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ 4. นส.รวิวรรณ น่าสันเทียะ 5. นส.ธิติสุดา อินทรสงเคราะห์ และ 6. นายประโยชน์ เพ็งอ่วม โดยกลุ่มของนายจุลดิษฐ์ สอ้าง, นส.อารียา บุญโย และ นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ ได้ลำดับที่ 22 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 140 ทีมจากทั่วประเทศ

กิจกรรมนักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 62

Video Tour

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน

Video Tour

กีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ theme "Harry Porter" ชื่อกิจกรรม "9 3/4 Accounting Express" และกิจกรรม "สัมพันธ์น้องพี่ บัญชีร้ากกกกัน" ณ อาคารพลศึกษา เวลา 9.00 - 17.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 2562 และวันที่ 21 ก.ย. 2562 โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมงาน

Video Tour

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 62

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 62 ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 ชั้นที่ 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเริ่มการศึกษาในเทอม 1/2562 โดยหัวข้อในการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยหัวข้อการบัญชีเบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี และการใช้งาน MS Office ที่จำเป็นสำหรับการเรียน เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมงานและทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม นักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 61 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมสันทนาการ

Video Tour

นักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 62 ร่วมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตรุ่นพี่ รหัส 59 รหัส 60 และรหัส 61 ให้การต้อนรับบัณฑิตใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 56 ที่เข้ารับการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2562

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Video Tour

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 22 ก.ค. 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาการบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ดร.ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบูลย์ (อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) และ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล (หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ อาจารย์มนสินี สุขมาก (เลขานุการ) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

Video Tour

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย. 2562 ณ ห้อง Sharing room อาคารวิทยบริการชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเรียนเชิญ ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ

Video Tour

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (กรรมการ) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช (เลขานุการ)

ภาพข่าวกิจกรรมหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร

Video Tour

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ให้การต้อนรับและร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ตรวจสอบบัญชี นนทบุรี จำกัด และบริษัท ท๊อป การบัญชี จำกัด โดยคุณกัญญภัทร ชวลิตวัชระ เพื่อทำข้อตกลงในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการประจำปี 2562