ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบ TCAS)

งานกีฬาสานสัมพันธ์บัญชี ประจำปี พ.ศ. 2560

Video Tour

งานกีฬาสานสัมพันธ์บัญชี (นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4) ประจำปี พ.ศ. 2560 วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดงานโดย ผศ.วันธณี สุดศิริ ควบคุมดูแลโดย ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ร่วมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้งานกีฬาสานสัมพันธ์บัญชีประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาฮาเฮ แชร์บอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ชักเย่อ รวมทั้งการแสดงจากนักศึกษาทั้ง 4 สี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Video Tour

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงาน ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ นางสาวเบญจา หยดย้อย และนายยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

Video Tour

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 60 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

งานปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ รหัส 60 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน งานปฐมนิเทศหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินการโดย นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 59 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ

Video Tour

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมงาน

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559

Video Tour

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ ห้องประชุมกองอายุรกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ ห้องประชุมกองอายุรกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในเวลา 8.30-16.00 น. โดยในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร (ผู้อำนวยการ รพ.ทหารผ่านศึก) แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล (ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม) ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน (คณบดี คณะวิทยาการจัดการ) และผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) ร่วมเปิดงาน และในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) กล่าวขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Video Tour

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-10, 13, 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ภาพข่าวกิจกรรมคณาจารย์

Video Tour

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2560

วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560 ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning”

วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2560 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ. 2560 ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และผศ.สวรรยา พิณเนียม เข้าร่วมการอบรมเพื่อปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

Video Tour

ให้การต้อนรับโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรใหม่แก่คณาจารย์จาก โปรแกรมการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมดุสิตเพลส ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และ ผศ.สุริษา ประสิทธิแสงอารย์

ภาพข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

Accounting Sports Day ครั้งที่ 5

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมงาน Accounting Sports Day ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งสิ้น 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลันสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทกีฬา และผลการแข่งขันมีดังนี้ วอลเล่ย์บอล (ทีมชาย) ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอล 7 คน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2

Video Tour

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับการอบรม เรื่อง การให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี และอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express โครงการเสริมความแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 29 และ 31 มี.ค. 2560 ณ ห้อง 11201 ในเวลา 7.30-17.15 น. โดยผู้ให้การอบรม ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ สมจิตร และนายวิชิต สุขยา ตัวแทนจากบริษัท เอ็กเพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

Video Tour

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวมาลินี พลเรียบ นางสาวทิพย์วรินทร บัณฑิตปุณณัตถ์ นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นางสาวธมลวรรณ เจนธนสาร นายอาทิตย์ ตันเกียรติ์สกุล และนายปฐวี กันยายาว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Challenge 2017) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

Video Tour

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวมาลินี พลเรียบ นายกษิดิศ กีรานนท์ นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ และนายปฐวี กันยายาว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Video Tour

อบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดอบรมปรับพื้นฐานวิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 114 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน โดยมีการอบรมใน 3 หัวข้อ คือ คณิตศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักบัญชี ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักบัญชี และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 11204 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. อาจารย์ผู้ให้การอบรม ประกอบด้วย ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และ ผศ.สุริษา ประสิทธิแสงอารย์

Video Tour

Thailand Accounting U-Challenge 2016

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ระดับอุดมศึกษา 2559 (Thailand Accounting U-Challenge 2016) ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Smartbiz เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริง มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 36 มหาวิทยาลัย จำนวน 87 ทีม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งรายชื่อ จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 นายณฐพลร์ พิบูลศุภศรีโสภณ, นางสาวปิยาภรณ์ แสงทับทิม ทีมที่ 2 นางสาวเบญจวรรณ แซ่ซู, นางสาวหัทยา กิจจะวัฒนะ และทีมที่ 3 นายธีรพันธุ์ พืชการ, นางสาววัลชนก ติ้งเพ็ง โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์วารี ศรีสุรพล อาจารย์วรนาถ ศรีพงษ์ และอาจารย์ภัทราพร ปุณะตุง

Video Tour

กิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด”

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทนักศึกษา กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา และการประกวดกองเชียร์ในโจทย์ "ภาพยนตร์สยองขวัญ" หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมประกวดกองเชียร์ในชื่อ "อวิชามนตาเนรชาน" และได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์เข้าร่วมงาน

Video Tour

พิธีมอบประกาศนียบัตร ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยในงานมีพิธีมอบประกาศนียบัตให้แก่ ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตมอบรางวัลศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ น.ส. สุชาดา จันทร์ศรี (นักศึกษารหัส 48112820050) ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ในตำแหน่ง Senior Auditor อยู่ที่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท และมอบรางวัลนักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรมให้แก่ น.ส. เบ็ญจวรรณ แซ่ซู (นักศึกษารหัส 56118200120) ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.77 คณาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมแสดงความยินดี

Video Tour

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบัญชี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 56 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ประกอบด้วย คุณจิตราพร จันทรกูล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน), ดร.ธนาดล รักษาพล (กรรมการ บริษัท สามสิบสี่ ออดิต จำกัด) และ อาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้การต้อนรับ

Video Tour

ต้อนรับพี่บัณฑิต วันซ้อมรับปริญญา

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานซ้อมรับปริญญาให้กับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สวนอัมพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดซุ้มเพื่อต้อนรับพี่บัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับพี่ๆ บัญชีบัณฑิตที่ซุ้มของหลักสูตร

View All Blogs