ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระบบ TCAS)

งานบริการวิชาการ

Video Tour

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2560

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2560 แก่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 20-23 และ 29-30 มี.ค. 2561 และให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 27-28 มี.ค. 2561 ในการนี้ นายแพทย์ อัครา พงคพนาไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และแพทย์หญิง ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติมาเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา

Video Tour

โครงการดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ "ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชน และช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 2561

กิจกรรมนักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 61

Video Tour

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานสัมมนาให้ความรู้เส้นทางการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีนี้อีกด้วย

Video Tour

กีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารพลศึกษา เวลา 9.00 - 17.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 2561 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมงาน

Video Tour

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 61

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 ณ ห้อง 348 ห้อง 323 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 และ 11204 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเริ่มการศึกษาในเทอม 1/2561 โดยหัวข้อในการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยหัวข้อการบัญชีเบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี และการใช้งาน MS Office ที่จำเป็นสำหรับการเรียน เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม และนักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 60 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมสันทนาการ

Video Tour

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รหัส 61

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปี 61 (รอบรับตรงร่วม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ นักศึกษารุ่นพี่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4 ให้การต้อนรับด้วยความยินดี

ภาพข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 114 คน เข้ารับการอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร ในโครงการ "Young & Smart Accountants" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 13 14 และ 16 มี.ค. 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยมี ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ (ผู้ประสานงาน) ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา ประสิทธิแสงอารีย์ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ช่วยควบคุมดูแลการอบรม

Video Tour

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 1) นายปฐวี กันยายาว 2) นางสาวธิติยา เสนีย์วัฒน์ 3) นางสาวนารีย์ เพ็งไพบูลย์ 4) นายธนพล ธัมวงศานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5) นางสาวบุษยา โทอึ้น 6) นางสาวชลธิชา จำปาสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 7.30-16.30 น.

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยรายนามผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายปฐวี กันยายาว นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายจุลดิษฐ์ สอ้าง นางสาวอินทุอร บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาพข่าวกิจกรรมคณาจารย์

Video Tour

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2560

วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560 ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)

Video Tour

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 10 ก.ค. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาการบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล (หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Video Tour

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 335 (ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ) โดยมีการเรียนเชิญ อาจารย์ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

Video Tour

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน วันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ (กรรมการ) 3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ)