ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบ TCAS)

แหล่งเรียนรู้กับสื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

WBSC-LMS

website สำหรับการใช้งานระบบ WORK-BASED BLENDED LEARNING AND TECHNOLOGICAL SCAFFOLDING SYSTEM (WBSC-LMS) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

English Discoveries Online

website สำหรับ log-in เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries คู่มือและวีดิทัศน์สาธิตการใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุณาศึกษาจากข้อมูลของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม (http://ilac.dusit.ac.th/2017/10/1493.html/)

การประชุมออนไลน์ (Microsoft Team)

website เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สื่อออนไลน์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

website แสดงแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาทิ การบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) การบริการการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) การบริการสื่อเรียนรู้ผ่านช่องยูทูป (SDUChannels) และการบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Database for Research) เป็นต้น

งานบริการวิชาการ

Video Tour

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

ธนาคารออมสินได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้สามารถขยายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้เข้าไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 สถานที่ที่ตั้ง 72 ซอยเจริญรัถ 5 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยคุณนาง จันทะมาน ร่วมกับสมาชิกประมาณ 7-10 คน ร่วมกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์แรกเริ่มคือ กระเป๋าผ้า ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตของกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 โดยใช้ชื่อร้าน “ป้านางผ้าฝ้าย” และมีการผลิตสินค้าตัวอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน ร่วมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ในรูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า หมวก ผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง และตุ๊กตาหมี เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง on demand มีจัดกิจกรรมปิดโครงการ และตัดสินประกาศผลรางวัล ทีมบัญชีครีเอทีฟ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท โดยต้องนำผลงานไปประกวดระดับประเทศต่อไป

Video Tour

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2562

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2562 แก่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6-17 มี.ค. 2563

กิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทีม T 064 และ ทีม T132 ที่เข้าร่วมในการแข่งขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563 Thailand Accounting Challenge 2020 (TAC 2020) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งหมด 142 ทีม นักศึกษาที่เป็นตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมการแข่งขัน ทีม T064 1. นางสาวโสภิดา วานิชพงษ์พันธุ์ 2. นางสาวอารียา บุญโย 3. นางสาวสุดาภา จันแพทย์รักษ์ ทีม T132 1. นางสาวรวิวรรณ นำสันเทียะ 2. นางสาวรวิวรรณ ทิพย์มาก 3. นายประโยชน์ เพ็งอ่วม โดย ทีม T132 เป็น 1 ใน 33 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (เนื่องจากมีความความคลาดเคลื่อนในการจัดทำเฉลยจึงทำให้ทีม T 132 ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันนั้น)

Video Tour

กิจกรรม Young & Smart Accountants รุ่นที่ 6

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 60 เข้าร่วมโครงการ Young and Smart Accountants รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดย ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และคณาจารย์ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและดูแลการเข้าอบรม

Video Tour

งานปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

ลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 99 คน ในวันจันทร์ที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการโดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผศ.ภัทราพร ปุณะตุง และคณาจารย์ในหลักสูตร โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย คุณจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ "การลงทะเบียนและการยื่นขอสำเร็จการศึกษา" และ "การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทำงาน" ตามลำดับ

Video Tour

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดย ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และผศ.ธิดารัตน์ คำยัง นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 28 ต.ค. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต คอรัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

Video Tour

โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (TOEIC)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (TOEIC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง สร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ รวมถึงการมีทักษะและเทคนิคในการทำข้อสอบมากขึ้น ผ่านการใช้ข้อสอบ TOEIC ในรูปแบบเสมือนจริง โดยทางหลักสูตรจัดให้มีการทดสอบสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 11 ต.ค. 2562 ณ อาคารเครื่องปั้น และสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 22 ต.ค. 2562 ณ ห้อง 347 ตามลำดับ

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิชาการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ ตอนเรียน A1 และ B1 เข้ารับการอบรมที่ K-Expert จามจุรีสแควร์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก K-Expert ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ที่ผ่านการอบรมวุฒินักวางแผนการเงิน (CFP) K-Expert Workshop "เกมการเงิน ชีวิตออกแบบได้" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน วิธีการจัดการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านเกมการเงิน เริ่มต้นเรียนรู้วางแผนการเงิน เข้าใจแนวคิดจัดการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตผ่านเกมจำลอง โดยส่องอนาคตผ่านเกม รู้จักวิธีจัดการเงินตามช่วงชีวิต สร้างสมดุลให้ชีวิตและงาน

Video Tour

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มสด.จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Digital Accountant

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Digital Accountant เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัยในงานบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ กรรมการบริหาร CNR Group, AccRevo ผู้เชี่ยญชาญด้านการบัญชีและภาษีอากร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยี Big Data เพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีออนไลน์ AccRevo” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 66 คน ในรายวิชาการบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทินพร แรมวัลย์ เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง On Demand อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

โครงการเยี่ยมชมฟาร์มโคนม หนองโพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 70 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มโคนม หนองโพ จังหวัด ราชบุรี ในวันที่ 20 ส.ค. 2562 เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต โดยมี ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน และคณาจารย์อื่น ๆ ควบคุมดูแลการทัศนศึกษา

Video Tour

การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี โดยวิทยากร ประกอบด้วย คุณถนอม เกตุเอม (เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน (TAX.Bugnoms.com) และเจ้าของแฟนเพจ TAXBugnoms) ดร. พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ (อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร) และอาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน (อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ในวันพุธที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง 852 อาคารตึกเครื่องปั้น

Video Tour

การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการอบรม

กิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 63 และรหัส 62

Video Tour

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 63

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 63 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 201-202 อาคาร 32 ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อแนะนำการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเริ่มการศึกษาในเทอม 1/2563 โดยหัวข้อในการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยหัวข้อการบัญชีเบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี คณิตศาสตร์เบื้องต้น และการใช้งาน MS Office ที่จำเป็นสำหรับการเรียน เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมงานและทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม นักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 62 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมสันทนาการ

Video Tour

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน

Video Tour

กีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ theme "Harry Porter" ชื่อกิจกรรม "9 3/4 Accounting Express" และกิจกรรม "สัมพันธ์น้องพี่ บัญชีร้ากกกกัน" ณ อาคารพลศึกษา เวลา 9.00 - 17.00 น. วันที่ 24 ส.ค. 2562 และวันที่ 21 ก.ย. 2562 โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมงาน

Video Tour

นักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 62 ร่วมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตรุ่นพี่ รหัส 59 รหัส 60 และรหัส 61 ให้การต้อนรับบัณฑิตใหม่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รหัส 56 ที่เข้ารับการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2562

การประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Video Tour

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 เดือน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 30 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาการบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี ดร.ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบูลย์ (อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) และ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ อาจารย์มนสินี สุขมาก (เลขานุการ) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

Video Tour

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 9 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงานแบบออนไลน์ ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน วันที่ 29 เม.ย. 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ) 3. อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด และ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช (เลขานุการ)

Video Tour

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย. 2562 ณ ห้อง Sharing room อาคารวิทยบริการชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเรียนเชิญ ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ

ภาพข่าวกิจกรรมหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร

Video Tour

วันที่ 6 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ คณาจารณ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ได้รับตำแหน่งทางวิชาการในระดับ "รองศาสตราจารย์"

Video Tour

การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบัญชีบัณฑิตกับหน่วยงานภายนอก

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ให้การต้อนรับและร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ตรวจสอบบัญชี นนทบุรี จำกัด และบริษัท ท๊อป การบัญชี จำกัด โดยคุณกัญญภัทร ชวลิตวัชระ เพื่อทำข้อตกลงในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการประจำปี 2562