ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระบบ TCAS)

งานบริการวิชาการ

Video Tour

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2560

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2560 แก่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 20-23 และ 29-30 มี.ค. 2561 และให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 27-28 มี.ค. 2561 ในการนี้ นายแพทย์ อัครา พงคพนาไกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และแพทย์หญิง ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม ให้เกียรติร่วมเปิดงาน และผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติมาเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา

ภาพข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 จำนวน 114 คน เข้ารับการอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร ในโครงการ "Young & Smart Accountants" จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 13 14 และ 16 มี.ค. 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ โดยมี ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ (ผู้ประสานงาน) ผศ.สนธยา เรืองหิรัญ ผศ.สวรรยา พิณเนียม ผศ.สุริษา ประสิทธิแสงอารีย์ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และผศ.ดร.ณัฐพรรณ ตันติกุล ช่วยควบคุมดูแลการอบรม

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ให้การต้อนรับบัณฑิต ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันซ้อมใหญ่ (วันที่ 8-9 มี.ค. 2561) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 1) นายปฐวี กันยายาว 2) นางสาวธิติยา เสนีย์วัฒน์ 3) นางสาวนารีย์ เพ็งไพบูลย์ 4) นายธนพล ธัมวงศานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5) นางสาวบุษยา โทอึ้น 6) นางสาวชลธิชา จำปาสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 7.30-16.30 น.

Video Tour

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยรายนามผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายปฐวี กันยายาว นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายจุลดิษฐ์ สอ้าง นางสาวอินทุอร บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2

ภาพข่าวกิจกรรมคณาจารย์

Video Tour

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2560

วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560 ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Video Tour

การเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าพบ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Video Tour

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน วันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ (กรรมการ) 3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ)