โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 62

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึก..

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562

ธนาคารออมสินได้จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus ปี 2562 ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่..

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

                          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปฐมนิเ..

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

                    การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทย..

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

                      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำ..

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)

                    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเ..

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุส..

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึ..

การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับปร..

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรักต..