การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 ณ สภาวิชาชีพบัญชี โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 1. นายจุลดิษฐ์ สอ้าง 2. นส.อารียา บุญโย 3. นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ 4. นส.รวิวรรณ น่าสันเทียะ 5. นส.ธิติสุดา อินทรสงเคราะห์ และ 6. นายประโยชน์ เพ็งอ่วม โดยกลุ่มของนายจุลดิษฐ์ สอ้าง, นส.อารียา บุญโย และ นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ ได้ลำดับที่ 22 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 140 ทีมจากทั่วประเทศ