การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยรายนามผู้เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นายปฐวี กันยายาว นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายจุลดิษฐ์ สอ้าง นางสาวอินทุอร บุญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2