ข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระบบ TCAS)

งานบริการวิชาการ

Video Tour

การบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2561

นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2561 แก่ อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 6-8 และ 13-15 มี.ค. 2562 และให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 11-12 มี.ค. 2562 ในการนี้ แพทย์หญิง ฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล ผู้ชำนาญการ 10 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

Video Tour

โครงการดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ "ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชน และช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 2561

กิจกรรมนักศึกษา

Video Tour

การเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

นักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 59 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 ม.ค. 2562 ณ สภาวิชาชีพบัญชี โดยนักศึกษาที่เป็นตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 1. นายจุลดิษฐ์ สอ้าง 2. นส.อารียา บุญโย 3. นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ 4. นส.รวิวรรณ น่าสันเทียะ 5. นส.ธิติสุดา อินทรสงเคราะห์ และ 6. นายประโยชน์ เพ็งอ่วม โดยกลุ่มของนายจุลดิษฐ์ สอ้าง, นส.อารียา บุญโย และ นส.สุดาภา จันแพทย์รักษ์ ได้ลำดับที่ 22 จากทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 140 ทีมจากทั่วประเทศ

Video Tour

การอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ระหว่างวันที่ 27 - 29 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการอบรม

Video Tour

การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 59 จำนวน 97 คน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชี โดยวิทยากร ประกอบด้วย คุณถนอม เกตุเอม (เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน (TAX.Bugnoms.com) และเจ้าของแฟนเพจ TAXBugnoms) ดร. พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ (อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร) และอาจารย์ศรายุทธ์ ยิ้มเรือน (อาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ในวันพุธที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ ห้อง 852 อาคารตึกเครื่องปั้น

Video Tour

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จำนวน 99 คน ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ทางหลักสูตรจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "การลงทะเบียน และการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษา" โดย คุณจิตราพร จันทรกูล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และการบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับการทำงาน" โดย อาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

กิจกรรมนักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 61

Video Tour

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดงานสัมมนาให้ความรู้เส้นทางการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากรุ่นพี่ที่จบไปแล้วและได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีนี้อีกด้วย

Video Tour

กีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารพลศึกษา เวลา 9.00 - 17.00 น. วันที่ 19 ส.ค. 2561 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ศิษย์เก่า และคณาจารย์เข้าร่วมงาน

Video Tour

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 61

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 2561 ณ ห้อง 348 ห้อง 323 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 และ 11204 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ก่อนเริ่มการศึกษาในเทอม 1/2561 โดยหัวข้อในการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยหัวข้อการบัญชีเบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี และการใช้งาน MS Office ที่จำเป็นสำหรับการเรียน เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม และนักศึกษาบัญชีบัณฑิต รหัส 60 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมสันทนาการ

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง) พ.ศ. 2560

Video Tour

วันที่ 8 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3(9)/2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส วันที่ 28 ก.พ. พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2(8)/2560 ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Video Tour

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 10 ก.ค. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาการบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล (หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

Video Tour

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 335 (ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ) โดยมีการเรียนเชิญ อาจารย์ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ

Video Tour

กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน วันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ (กรรมการ) 3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ)

ภาพข่าวกิจกรรมคณาจารย์

Video Tour

MSCI Sport Day 2019

คณะวิทยาการจัดการจัดงาน MSCI Sport Day 2019 ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและกำลังใจบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 14.30 น. คณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมงาน

Video Tour

งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่

คณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมงานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ในวันที่ 3 มกราคม 2562