กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ให้กับนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จำนวน 99 คน ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ทางหลักสูตรจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “การลงทะเบียน และการยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริหารการศึกษา” โดย คุณจิตราพร จันทรกูล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และการบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับการทำงาน” โดย อาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ