กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ 31 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (กรรมการ) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วลีพิทักษ์เดช (เลขานุการ)