โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย. 2562 ณ ห้อง Sharing room อาคารวิทยบริการชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเรียนเชิญ ดร.พิฐชญาณ์ คาเนโกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการบัญชี (เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และ ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ มาร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะผู้ใช้บัณฑิตสำหรับการปฏิบัติงานของบัณฑิตและความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ