การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 12 เดือน ในวันที่ 10 ก.ค. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาการบัญชี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) และ ผศ.อัมพร เที่ยงตระกูล (หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ) ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ