กิจกรรมการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รอบ 9 เดือน)

การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน วันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 335 โดยผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น (ประธาน) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ สารยศ (กรรมการ) 3. อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ (กรรมการ) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเดช สมิทธิพรพรรณ (เลขานุการ)