โครงการดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ “ดอกไม้จันทน์ สร้างอาชีพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำวัดจำปา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ สร้างความสามัคคีในชุมชน และช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – มิ.ย. 2561