Accounting Sports Day ครั้งที่ 5

24943

Accounting Sports Day ครั้งที่ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมงาน Accounting Sports Day ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งสิ้น 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลันสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกประเภทกีฬา และผลการแข่งขันมีดังนี้ วอลเล่ย์บอล (ทีมชาย) ชนะเลิศ วอลเล่ย์บอล (ทีมหญิง) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ฟุตบอล 7 คน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ รองชนะเลิศอันดับที่ 2