การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning”

IMG_2631

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning”

วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2560 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนแบบ Active Learning” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารรักตะกนิษฐ วันที่ 1 ก.พ. พ.ศ. 2560 ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ และผศ.สวรรยา พิณเนียม เข้าร่วมการอบรมเพื่อปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)