บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

124974

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8-10, 13, 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

Blog Attachment