ผลงานวิจัยของอาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการสร้างธุรกิจใหม่

โดย วิภาวี วลีพิทักษ์เดช สวรรยา พิณเนียม สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ และสนธยา เรืองหิรัญ