การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย 1) นายปฐวี กันยายาว 2) นางสาวธิติยา เสนีย์วัฒน์ 3) นางสาวนารีย์ เพ็งไพบูลย์ 4) นายธนพล ธัมวงศานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5) นางสาวบุษยา โทอึ้น 6) นางสาวชลธิชา จำปาสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 7.30-16.30 น.