การแข่งขัน THAILAND ACCOUNTING U-CHALLENGE 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขัน Thailand Accounting U-Challenge 2017 สนับสนุนโดย บริษัท คริสตอลซอฟต์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 นางสาวอนิศรา วงษ์ศรี นางสาวกรองแก้ว สมาทอง ทีมที่ 2 นางสาวปาจรีย์ บุญแก้ว นางสาวกัลยา สายุทธ ทีมที่ 3 นางสาวกาญจนา โคมลอย นางสาวมานิตา กฤษณรังคุณ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์วารี ศรีสุรพล ผศ.จิรเดช สมิทธิพรพรรณ และผศ.วันธณี สุดศิริ