การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

15175

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

 

 

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางสาวมาลินี พลเรียบ นางสาวทิพย์วรินทร บัณฑิตปุณณัตถ์ นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ นางสาวธมลวรรณ เจนธนสาร นายอาทิตย์ ตันเกียรติ์สกุล และนายปฐวี กันยายาว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (Thailand Accounting Challenge 2017) จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี