โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวมาลินี พลเรียบ นายกษิดิศ กีรานนท์ นางสาวนารี เพ็งไพบูลย์ และนายปฐวี กันยายาว เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร