บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559 ณ รพ.ทหารผ่านศึก

บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559
ณ ห้องประชุมกองอายุรกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีภาษี 2559 ณ ห้องประชุมกองอายุรกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในเวลา 8.30-16.00 น. โดยในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายแพทย์อัครา พงคพนาไกร (ผู้อำนวยการ รพ.ทหารผ่านศึก) แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล (ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม) ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน (คณบดี คณะวิทยาการจัดการ) และผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต) ร่วมเปิดงาน และในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) กล่าวขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต