บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ร่วมกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_7810IMG_7813MOU 34audit2

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการบริหารบริษัท ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
  2. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับสถานประกอบการในการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
    สถานประกอบการอย่างแท้จริง
Blog Attachment

Leave us a Comment