บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ร่วมกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_6180หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดย นายพงศ์ศักดิ์ พรหมดวง ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
  2. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
  3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา กับสถานประกอบการในการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment